Us optreden op Surventobrass hat in moai 2e plakje oplevere (yn de C-groep). De sjuery fûn it in moai optreden, leuk programma mei in muzikale dirigint Paulus de Jong.

En ús bugelblaaster Harmke Groen gie mei de solistepriis nei hûs, super!

In prachtich risseltaat om mei thús te kommen.